Få USA att ta nästa steg i open access

Just nu pågår en petition till Vita huset för att USA ska införa ett krav på att all statsfinansierad forskning släpps under open access, det vill säga görs nåbar av alla medborgare gratis över nätet. Skutta över och skriv under, du behöver inte vara amerikansk medborgare!

Piratpartiet röstade på vårmötet i april-maj igenom en motion som gör att vi nu stödjer just detta på svensk plan – inför krav på open access för allt statsfinansierat, och uppmuntra privata forskare att göra detsamma (läs mer).

WE PETITION THE OBAMA ADMINISTRATION TO:

Require free access over the Internet to scientific journal articles arising from taxpayer-funded research.

We believe in the power of the Internet to foster innovation, research, and education. Requiring the published results of taxpayer-funded research to be posted on the Internet in human and machine readable form would provide access to patients and caregivers, students and their teachers, researchers, entrepreneurs, and other taxpayers who paid for the research. Expanding access would speed the research process and increase the return on our investment in scientific research.

The highly successful Public Access Policy of the National Institutes of Health proves that this can be done without disrupting the research process, and we urge President Obama to act now to implement open access policies for all federal agencies that fund scientific research.

Chinese idiom of the day: 步步为营

This is part seven in my series on Chinese idioms, read more here or check out all previous idioms here. I assume no previous knowledge in Chinese, and they’re open to anyone interested in language. If you enjoy the idioms and want to read more, please go buy Pan Weigui’s book, it’s fairly cheap and definitely worth it.


Today’s idiom is 步步为营 (bùbù-wéiyíng), not super special but it’s still cool, and it’s fun to say it.

 • 步 (bù): a step.
 • 为 (wéi): to establish.
 • 营 (yíng): camp or barracks. Can also mean ”army” or ”to manage”.

Chinese idioms (成语) are infamously grammatically incorrect, due to their four-character nature (imagine saying a meaningful and philosophical sentence in English with just four words). Still, ”步步”, literally ”step step” is correct even in everyday Chinese, meaning ”step by step”. The same goes with for example ”等等” (děngděng), literally ”wait wait”, meaning ”et cetera”.

The translation of ”为营” is fairly straight-forward: ”to settle a camp” (primarily the camp of a traveling army). The full translation is ”to settle a camp for each step” or (in Weigui’s book) ”to entrench themselves at every step”. As one can guess, it symbolically means to be extremely careful and thorough, referencing both military and general activity.

The War on Error

Vad beslutades på Piratpartiets vårmöte?

Piratpartiet hade sitt vårmöte nu i april och maj månad. Det resulterade i de första motionerna som lägger in ny sakpolitik på vår agenda, och öppnar upp oss för helt nya vägar (baserade på en grundideologi).

För den som inte satsar 100 % under mötet kan det vara tufft att hänga med i alla diskussioner och vad som beslutades, så jag tänkte skriva ihop lite sammanfattningar. Det här är saker som alla aktivister borde känna till, eftersom det faktiskt är del av vår politik nu. Jag hoppar över motioner som inte är sakpolitiska, men läs dem gärna själv i alla fall på forumet.

(Jag gör mitt bästa i att sammanfatta rätt långa motioner. Säg till om jag missrepresenterar på något vis, så fixar jag det.)

Rätts- och kriminalpolitik

[B02] Istället för att besluta att en hel fysisk hårddisk ska förstöras, så ska domstolen döma att endast nödvändig information på hårddisken förstörs. Exempelvis själva mp3-filen och torrentklienten om det är ett fildelningsmål.

[B20] De regler som idag gäller för tillståndsgivning till övervakningskameror i det offentliga rummet ska också gälla för attrapper.

Forskningspolitik

[B04] Forskare ska rekommenderas att släppa alla sina vetenskapliga artiklar under open access, alltså fritt tillgängligt för alla som vill läsa, utan kostnad. Detta är ett krav för all forskning som sponsrats av staten. Staten ska även subventionera open access-förlag under en övergångsperiod.

[B06B18] Vi ska arbeta för en kraftig utökning för svenska Rymdstyrelsens samt European Space Agencys budgetar, och erkänna rymdforskning som en viktig del av svensk forskning och teknik. All rymdforskning ska göras tillgänglig online, vi ska arbeta för giftfria bränslen samt bygga ett svenskt centrum för planetär forskning samt utöka budgeten till organisationer som analyserar och förhindrar asteroidnedslag. Detta ska finansieras genom en sänkning av EU:s jordbrukssubventioner.

Skolpolitik

[B05] Kritiskt tänkande ska vara en röd tråd genom hela skolgången (grund- och gymnasie-), samt ska undervisas tydligt till lärarstudenter.

[B11] Skolelever ska löpande kallas till psykoterapeut, kurator, psykolog eller liknande under grundskoletiden. Dessa ska också få ökad närvaro i skolorna, och få obligatorisk utbildning i HBTQ-frågor.

[B24] Skolor ska uppmuntras donera till samhällsnyttiga kunskapsaggregeande initiativ (exempelvis Wikimedia).

Bibliotekspolitik

[B07] Bibliotek ska radera lånehistorik för att bevara låntagarnas integritet, men också erbjuda ett aktivt val att spara och dela sina lån, för att låntagarnas ska kunna erbjudas rekommenderade böcker. Biblioteken ska också öppna upp sin mjukvara, och byta till open source-mjukvara alternativt utveckla en egen.

[B08B12] Biblioteken ska flytta e-lån från det nuvarande systemet till en statlig nedladdningstracker, fri från DRM. Bibliotek ska utrustas med bokscanners för att sprida möjligheterna med e-lån. Låntagare ska erbjudas en kontaktyta till upphovsmän. Fjärrlån ska vara möjligt med samtliga böcker som lånas ut i Sverige. Bibliotek ska kunna finnas kvar även om böcker i övrigt fysiskt försvinner.

[B09] Både Sverige och EU ska ändra så att biblioteksersättningen är densamme för e-böcker som pappersböcker.

[B27] Bibliotek ska ges rätt att distribuera all digital media kostnadsfritt. De ska få i uppgift att bevara och digitalt distribuera hela vårt fysiska kulturarv.

Vårdpolitik

[B16] Patienter ska få valfrihet bland en mångfald av vårdgivare. Alla ska ha tillgång till god vård, oavsett var de bor. All sjukvård ska vara kunskapsbaserad, medan vidskepelser bekämpas. Enbart patienten och vårdgivaren ska ha full tillgång till patientens vårddata, ingen annan. Patienten ska ha möjlighet att studera denna från hemmet. Elektroniska system i vården ska vara baserade på öppen källkod och ska ständigt utvecklas vidare.

Energipolitik

[B25] Sverige ska ha ett väl utbyggt elnät som byggs ut i de områden där underskott av el finns. Nettodebitering av el på månadsbasis ska införas, och utvecklingen av el ska vara teknikneutral. Företaget Vattenfalls ägardirektiv ska ändras så att de snarare än att få stora vinster ska ha låga och stabila elpriser året om.

[B26] Fossila bränslen ska under kontrollerade former fasas ut och ersättas med andra energikällor. Vi ska arbeta för en hållbar och säker energiproduktion, samt arbeta mot artificiellt uppblåsta energipriser.

Blandat

[B03] Det ska inte längre vara ett krav av kungafamiljen ska tillhöra den rena evangeliska läran, utan de ska liksom resten av befolkningen själva få välja vilken trosuppfattning de tillhör.

[B13] Det ska vara tillåtet att spela in eller på annat sätt dokumentera arrangemang (kultur, idrott och liknande) som sponsrats med offentliga bidrag, exempelvis filma en fotbollsmatch och sprida fritt.

[B15] Riksdagens 4 %-spärr ska ersättas med en enmandatsspärr. Statligt partistöd ska ges till alla som uppnått 0.3 %. Partier som tvingas bekosta valsedlar själva ska få dessa automatiskt utdelade till vallokalerna.

[B17] Trossamfund ska inte ha rätt till ett speciellt stöd från staten, utan ska få ansöka om statligt stöd för välgörenhet precis som sekulära organisationer. För att få stöd måste ideella organisationer acceptera respekt för mänskliga rättigheter och människors livsval.

[B21] Vid framtida licensfördelningar för trådlösa nät ska frekvensallmänning, där lokala nät självorganiseras, övervägas.

[B23] Bytet mellan sommar- och vintertid ska avskaffas på EU-nivå, och normaltid ska följas året om.

Nu breddar vi Piratpartiet: Kritiskt tänkande i skolan

Här är mitt andra bidrag till Piratpartiets breddningsblogg. Kommentarer är avstängda här, men gå gärna till den sidan och kommentera!

Kritiskt tänkande, förmågan att utvärdera och förstå information, blir ständigt allt viktigare i den digitala informationseran. Alla har idag chansen att bära världens kunskap i sin ficka i form av en smartphone, någonting som aldrig tidigare i mänsklighetens historia varit möjligt.

Informationseran gör det möjligt att sprida information på nolltid, och det har hjälpt både till att utveckla allmänkunskapen, och till att fälla antidemokratiska regimer. Samtidigt finns nackdelarna med detta – för varje sida med korrekt information finns en sida med utdaterad, lögnaktig eller ensidig information. Det är viktigt för varje människa i informationseran att kunna utvärdera information för att inse om den är att lita på eller inte, viktigare än det någonsin varit förut.

Detta är viktigt i vardagslivet, i arbetslivet och i skolan. Elever kan inte förvänta sig att allt de läser är sant, lärare kan inte vara allt för auktoritära när det alltid finns en källa som emotsäger dem, korrekt eller inte. I takt med detta bör därför även skolväsendet ändras. Lika mycket som vi idag belyser vikten av att kunna läsa och räkna, bör vi också belysa vikten av kritiskt tänkande. I Sveriges framtida skola bör vikten av kritiskt tänkande inte bara vara en mindre punkt i ett par kurser, som idag, utan det ska vara en ständig röd tråd genom alla kurser i alla skolår, samt vara en egen obligatorisk kurs genom högstadiet och gymnasiet. Först då kan vi fullt ut belysa vikten, först då kan alla svenska medborgare få chansen att själva förstå den information de matas från alla möjliga källor.

Allt detta underlättar både för elevernas personliga liv, deras skolliv, deras framtida arbetsliv, och vidare studier. Detta inte bara allmänbildar eleverna, utan förstärker Sveriges arbetskraft och akademiska trovärdighet. Det är både ett kortsiktigt och ett långsiktigt projekt som kan placera Sverige i fronten av informationseran.

Chinese idiom of the day: 爱屋及乌

This is part six of my series on Chinese idioms, read more here or check out all previous idioms here. I assume no previous knowledge in Chinese, and they’re open to anyone interested in language. If you enjoy the idioms and want to read more, please go buy Pan Weigui’s book, it’s fairly cheap and definitely worth it.


It’s been a while, but there are hundreds of more Chinese idioms (成语) to go. I don’t know how many actually read and enjoy these, but at least I learn something writing about them.

Today’s idiom is 爱屋及乌 (àiwū-jíwū), one of my absolute favourites due to its sheer beauty. The characters:

 • 爱 (ài): to love. Probably the most well known character in both Chinese and Japanese (there’s a lot of overlap due to the Chinese influence on Japanese language), and the most overused as a tattoo. To love, as in ”我爱你” (wǒ ài nǐ), ”I love you”.
 • 屋 (wū): house. Can also mean ”room”. Example: ”你的屋在哪儿?” (nǐ de wū zài nǎr?), ”where is your house?”.
 • 及 (jí): to reach. Can also mean ”and” and a lot of other stuff.
 • 乌 (wū): crow. Can also mean ”dark” or the last name Wu. Short for 乌鸦 (wūyā). And yes, it’s the exact same pronounciation as 屋 (house).

As I said it’s one of my favourite Chinese idioms, mixing sheer beauty with the ice cold darkness and pride I feel for an animal like the crow. The translation is ”the love reaches even to the crows on the roof”, often referring to a person you love every single element of.

Books of April 2012

These are the books read in April.

 • Douglas Adams: “Mostly Harmless” (1992)
  • A great finish to a great series. Is there anything else to add? I don’t think so. Ah, the nostalgia.
 • George R. R. Martin: “A Game of Thrones: A Song of Ice and Fire I” (1996)
  • I finally had to try this series. It does not disappoint. George R. R. Martin is excellent at bringing true emotions to all of his unique characters, and the book is a perfect blend of realism and fantasy. Read it.
 • Aesop: “Aesop’s Fables” (6th century BCE) [audio book]
  • It’s interesting to read such a primordial collection, with ideas that all seem so obvious but that in many cases started out here (or rather, they were finally collected here). The introduction on the history of Aesop and his fables is also very enjoyable.