infogr.am

Jag har gått med i infogr.am och börjat peta på häftiga statistiksaker. Har hittills fått ihop en om hur Piratpartiets utgifter utvecklats sedan 2007, och en om förra partistyrelsens närvaro på möten. Otroligt praktiskt och simpelt sätt att få ihop snygg statistik.

När snatteri är okej och när det inte är

Nyheter24 skrev i veckan om en 85-årig kvinna som blivit tagen för snatteri, och helvetet bröt ut på internet.

Innan jag skriver längre än så vill jag förtydliga att det jag kritiserar nedan inte är detta enskilda fall, och inte heller tar jag mig in på en diskussion om huruvida pensionen är tillräckligt hög – det är en diskussion som jag gärna ger mig in på, men den är inte relevant för detta inlägg.

Det jag vill kritisera är inkonsekvensen.

Jag vill ta upp det faktum att denna kvinna, som får ut 9 000 kronor i månaden, i kommentarsfält och i sociala media i stort sett stöttas och uppmuntras när hon stjäl mat. Och jag vill göra en liten liknelse.

Jag är en ganska genomsnittlig högskolestudent, vilket betyder att jag tar studiestöd för mina heltidsstudier samt jobbar vid sidan av när jag har tid och möjlighet. Studiestödet ligger nu på 2 796 kronor. Jag har hittills i år tjänat i genomsnitt 4 458 kronor per månad (mer under exempelvis sommaren och nästan ingenting under tentamånaderna). Min totala inkomst per månad, inräknat att jag inte får studiestöd under sommar och jul, är alltså strax under 7 000 kronor.

På detta har jag en månatlig hyra på 2 372, vilket är i lägsta laget för en liten tvåa i Linköping. Jag har en elräkning på som mest 5 000 per år, en försäkring på 1 000 kronor per år, och lägger runt 1 200 kronor per månad på mat. Det är inte glamorös mat, men det räcker till för stundvis lyx och sällsynta restaurantbesök. Jag har råd att utöver detta ha pengar till nöjen. Men anledningen till att jag har råd är just för att jag tänkt efter och valt att inte ha en enorm lägenhet mitt inne i city. Jag har valt att inte äta ute när jag inte måste. Jag har valt att inte röka, dricka eller ha en snygg bil, bland annat för att då skulle pengar inte kunna gå annanstans.

Jag försöker komma på ett scenario där allmänheten skulle acceptera att jag behöll samma inkomst, skaffade nya utgifter och istället började stjäla. Jag kan inte komma på ett. Jag kan däremot komma på många scenarior där alla skulle se ned på mig och spotta på mig, där mina föräldrar skulle gråta av skam.

Men på något vänster är det okej när personen ifråga är 85 år gammal och är pensionär.

Min poäng här är inte att kvinnan ifråga gjorde fel. Min poäng är samhällets inkonsekvens. Kanske borde pensionen vara högre för att tillåta en bättre levnadsstandard. Kanske borde studiestödet vara högre för att tillåta en bättre levnadsstandard. Men vi får aldrig falla tillbaka på att hylla en samhällsklass för någonting som för en annan skulle vara oacceptabelt.

Vad har beslutats hittills på PP:s höstmöte? (första voteringen)

Just nu är Piratpartiets höstmöte i full gång, och vi har precis kommit ur den första voteringen. Främst behandlades ändrings- och tilläggsyrkanden, men ett fåtal motioner bifölls eller avslogs direkt. Eftersom det är rätt många omröstningar och yrkanden att hålla reda på tänkte jag försöka sammanfatta det här. Till den andra voteringen har Henrik Brändén sammanfattat riktigt fint vad som finns kvar att göra, så det ska jag inte försöka ge mig på!

Målet med detta är inte att inflika mina personliga åsikter, så säg till om jag råkat göra det. Säg också gärna till om jag råkat missa något, eller missrepresenterar ett yrkande. Thx!

Kultur

Om kulturpolitik: Vi vill ha en infrastruktur som gör kultur lättillgängligt för alla. Kultur ska komma in i bland annat skola, arbetsliv och vård. Kulturarter som graffiti och gaming ska sluta diskrimineras. De som får statligt stöd för sin kulturutveckling ska arbeta för att släppa denna fri för befolkningen att njuta av. All statligt finansierad kultur ska få spelas in och tillgängliggöras. Ökat stöd till bl a muséer, bibliotek och musikfestivaler. Kultur ska satsas på unga och inom vården. Vi tar ställning för öppna utställningsplatser för kultur.

Vård

Om integritet och delaktighet i vården: Vi behöver ett rikstäckande journalsystem som tillgodoser både den medicinska patientsäkerheten och patientens personliga integritet. Vi vill ha ett elektroniskt journalsystem där alla ”akutöppningar” utan patientens medverkan meddelas till patienten. Staten ska ta ett ökat ansvar för att förmedla information om medicinska frågor. Sjukvården måste bli bättre på att hantera och utnyttja att patienter själva skaffar sig kunskaper om sina symptom och sjukdomar. Informationsplikten av HIV-smittade ändras till en mer rimlig proportion till riskerna.

Om omsorg för äldre och funktionsnedsatta: Gamla, sjuka och funktionsnedsatta måste få möjligheter till mänsklig samvaro, tillgång till grönområden/natur och möjligheter att uppleva och utöva kultur. De ska få bo med sin livspartner även på ålderns höst. De ska få ökad möjlighet att använda och njuta av den digitala världens möjligheter.

Tillsynsmöjlighet för kriminalvården: det ska införas en särskild tillsynsmyndighet för Kriminalvården.

Skola och utbildning

Elevutvärderingar i skolan: Vi vill att elever ska få ökat inflytande i skolan genom utvärderingar och allmän möjlighet att ta iniativ till frågor som påverkar deras utbildning.

Om kunskapssyn i skola och utbildning: Skolans viktigaste uppgift är att lära elever att hitta, tolka, analysera och värdera information, och ge dem de grunder och referensramar som behövs för att kunna förädla informationen till kunskap, skapa förståelse och att dra slutsatser från denna. Skolan ska lära elever att navigera i informationsväven, ska stimulera elevers kreativitet, samarbetsförmåga, initiativtagande och källkritik. Alla elever ska få möjlighet att utvecklas optimalt. På alla praktiska gymnasieprogram ska det vara möjligt att skaffa sig högskolebehörighet. Alla ska ges möjlighet att lära sig nya saker för det höga nöjets skull. För att läsa på högskola ska det räcka med att ha relevanta förkunskaper, inte nödvändigtvis ett speciellt antal poäng. Vi vill införa obligatorisk datorkunskap med ökat djup, och tidigt ge elever chansen att programmera under lektimmarna.

Försvaret

Försvarets mål och syfte: Vi vill verka för en bred och blocköverskridande överenskommelse angående stabil och långsiktig försvarspolitik. Dess mål ska vara att värna befolkningens liv och hälsa, att värna samhällets funktionalitet, att värna vår förmåga att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter. Dess huvuduppgift ska vara att verka för detta genom att försvara Sveriges territoriella intergritet på marken i luften, till sjöss och på andra arenor där vi kan hotas med angrepp.

Forskning

Publicering av rådata från forskning: Vi vill införa en policy om open research, vilken uppmanar forskare att släppa all sin rådata fri på internet. Skattefinansierade forskare krävs göra det.

Om värdering och finansiering av forskning: Forskning är viktigt både för att kunskap har ett egenvärde, och för att den kan göra nytta. Resurser till forskning ska fördelas i transparenta, genomskinliga system, där olika forskare ska konkurrera på lika villkor efter i förväg fastslagna kriterier, och det i efterhand ska vara lätt att se på vilka grunder besluten fattats.

Immaterial- och upphovsrätt

Om internationella immaterialrättsliga avtal: Vi upphäver det tidigare beslutet att vi är emot ACTA, och är nu istället mot ”alla försök att införa ny immaterialrättslig lagstiftning via handelsavtal som förhandlats fram utan demokratisk insyn” (i vilket ACTA rimligtvis inbegrips).

Om immaterialrättsligt skydd: Vi är emot allt immaterialrättsligt skydd av offentligt finansierad verksamhet. I övrigt ska det endast accepteras då fördelarna överväger nackdelarna.

Ändra lagen om skydd för landskapsinformation: Vi vill att flygfoton i normalfall ska få spridas lagligt och fritt.

HBTQ-rättigheter

Samkönade äktenskap i Sverige och i EU: Vi är för att fortsätta tillåta samkönade äktenskap i Sverige, och att vi vill göra det tillåtet i hela EU.

Bidragssystem

Om bidragssystemen för ideella organisationer: Reformering av bidragssystemen till ideella organisationer till ett mer enhetligt system som ger stöd på samma villkor oavsett vilket typ av verksamhet en organisation ägnar sig åt.

Migrations- och utrikespolitik

Mänskliga rättigheter och transparens vid vapenexport: Vapenexport till diktaturer eller andra länder som kränker mänskliga rättigheter ska inte tillåtas. Eventuell vapenexport ska ske helt transparent.

Mänskliga rättigheter i migrationspolitiken: Mänskliga rättigheter måste respekteras inom migrationspolitiken. Utvisningar av människor till stater drabbade av naturkatastrofer, våldsamma konflikter, mycket dåliga levnadsförhållanden eller brist på respekt för mänskliga rättigheter är inte acceptabelt.

Rättssäkerhet, polis och domstol

Resningsdomstol i Sverige: Vi vill sätta upp en resningsdomstol i Sverige.

Instans för beslut om husrannsakan: Endast en domstol ska kunna besluta om ordningsmakt får rätt till att göra en husrannsakan.

Ekonomi

Reglering av bankverksamhet: Vi tar ställning mot en europeisk bankunion. Banker och finansinstitut som har inlåning som omfattas av bankgaranti ska förbjudas att handla med värdepapper och valutor i egen räkning.

Om statens nivåer på bidrag och arbetsskatter, samt budgetbalans: Vi vill ha en budget i balans över konjunkturcykler och motverka budgetunderskott.

Bankers kapitalisering och krav vid bostadslån: Vi vill verka för ett stabilare finansystem med bättre kapitaliserade banker: vi ska införa ett kreditförlustkonto dit bankerna måste avsätta hälften av sina vinster tills det motsvarar halva egna bundna kapitalet. Pengar från kontot får endast tas ut de år banken går med förlust.

Organisation i stat, kommun och EU

Om det lokala och regionala självstyret, samt kommunikation med invånarna: Det kommunala självstyret ska förstärkas. Kommuner måste införa medborgarförslagsystem på sina hemsidor. Kommuner ska på sina hemsidor presentera framtida beslut och medborgarna ska kunna ge input på detta.

Procentspärr vid Europaparlamentsvalet: Vi vill avskaffa 4 %-spärren vid EU-valet, och vill göra det otillåtet för andra medlemsländer att använda sådana spärrar.

Krav på oberoende revision av myndigheter: Vi tar ställning för att myndigheter inte bör utreda sitt eget agerande, utan att de istället ska underställas så oberoende granskning eller revision som möjligt.

Skilj stat och religion åt: Kyrka och stat ska vara åtskilda, staten ska vara sekulär och lagar och regler i stat och kommuner ska vara anpassade därefter.

Partiinternt

Maktfördelning mellan partiet och folkvalda: Styrelsen ska till nästa medlemsmöte förbereda ett förslag på hur maktfördelningen kommer att se ut mellan partistrelsen och de som eventuellt väljs in i EU-parlamentet och riksdagen 2014.

Monty Python släpper allt fritt på YouTube – försäljningar ökar med 23 000 %

Den vanligaste fråga jag får när jag säger att fildelning för privat bruk ska legaliseras är hur upphovsrättsinnehavarna ska kunna få betalt. Det har visats gång på gång att man visst kan få betalt för saker man även gör gratis – folk kommer alltid att vilja betala för kultur. Det allra bästa exemplet på detta är förmodligen att människor fortfarande köper böcker trots att så många böcker finns helt gratis på bibliotek.

Det är också visat gång efter gång att fildelning ökar intäkter för kulturskapare. Spridningen av kultur på Internet skapar gratis reklam som sedan leder till inköp av orginalprodukten, antingen för att köparen gillar att ha fysiska objekt, eller för att hen vill vara snäll och stödja skaparen. Jag både laddar ner och köper skivor, böcker och filmer till exempel. Många författare, exempelvis Neil Gaiman, har provat på att både sälja sina böcker som vanligt och släppa dem fritt på nätet, och sett ökade försäljningssiffror.

Trots dessa många tecken blir jag alltid lycklig när jag hör fler glädjehistorier. Det legendariska komikerteamet Monty Python, som jag och många andra växte upp med att älska, har ofta klagat på hur blåsta de blev av sina producenter på sin storhetstid (jag fick se detta first-hand när jag fick chansen att se John Cleese uppträda i Linköping förra året, halva showen handlade om att smutskasta sina producenter). Nu (en smågammal nyhet, men jag är efter) har de kvarvarande medlemmarna insett möjligheterna i fildelningsreklam, och de valde att släppa allt material fritt på videotjänsten YouTube. Som förklaring skrev de:

“We’re letting you see absolutely everything for free. So there! But we want something in return. None of your driveling, mindless comments. Instead, we want you to click on the links, buy our movies & TV shows and soften our pain and disgust at being ripped off all these years.”

Uppenbarligen fungerade uppmaningen att köpa deras material utöver att se det online, för på nolltid ökade försäljningssiffror med 23 000 %.

Så hur ska kulturskaparna få betalt? Jadu, de verkar sköta det ganska så bra utan politikers inblandning. Det gäller bara att släppa taget om gamla ideal och förstå att framtiden är här för att stanna.

Att vara snäll är att vara dum

Klicka för stor bild.

Att vara snäll är att vara dum. Tyvärr är det vad jag om och om lärt mig tydligare och tydligare. Det är de snälla som åker fast för allt som de elaka gör, helt enkelt på grund av snällhet och naivitet.

I Europa läggs en skatt till på CD- och DVD-skivor för att kompensera för de som laddar ned. De ”snälla” konsumenterna får betala extra för vad de inte gör, medan de ”elaka” får det gratis och utan risken att skivan går sönder.

Alldeles för mycket programvara som inte går att skyddas från fildelning (Photoshop, Windows 7 OS, et cetera) säljs till överpris på tiotusentals kronor, för att kompensera för de som är onda demoner och laddar ned det.

Vem får betala? 55-åriga tant Agda som ska prova på den där Internetflugan och hört att Pirate Bay, det är ju ett näste för pedofiler.

De som vill förstöra piratideologins fria fildelning måste lära sig att sluta utnyttja de som faktiskt är på deras sida. Jag började faktiskt använda Spotify, och jag funderade på att bli betalande medlem innan jag insåg hur mycket som försvinner och ändras om, vilket dålig uppbyggnad programmet har och hur inkompatibelt det var med Linux. Jag försökte. Jag gav upp. De ansträngde sig helt enkelt inte tillräckligt.

Men det handlar inte bara om ansträngning. Spotify använder lägre kvalitet på musiken för icke betalande. Hur kan det konkurrera med att jag kan gå bredvid och ladda ned samma låt till högre kvalitet och gratis (och lyssna offline)?

Missförstå mig inte. Jag älskar CD och jag älskar DVD, och jag köper nog mer musik och film än de flesta i min ålder, samt går ofta på konserter och köper bandtröjor, affischer med mera. Jag älskar kultur och jag har ingenting emot att betala det. Jag vill sponsra tillverkarna och jag vill se bandet live, jag vill ha skivan i handen även om jag oftare spelar MP3-filerna på datorn. Men jag förstår de som inte bryr sig om sånt.

Jag förstår de som tycker konserter är högljudda och som föredrar MP3 framför CD, som inte gillar idén med bandtröjor eller affischer. De laddar ned musiken och har inte heller någonting emot att betala. Men hur ska de? Ska de betala för en tjänst de inte använder, där en stor del av betalandet går till mellanhanden och inte bandet?

Om ni vill konkurrera med fri fildelning (och det är ingen konkurrens, för den delen), får ni erbjuda någonting av samma kvalitet. Det hela är mycket logiskt. Om jag öppnar en ekologisk affär bredvid ICA kan inte jag sälja usla produkter som kostar mer och förstör naturen. Ingen skulle köpa det. Ändå inbillar ni er att ni ska kunna göra det?

Samhällsekonomi, frågor / anteckningar

1. Vilka är produktionsfaktorerna?

Arbetskraft. Överskott = arbetslöshet.

Järn, malm, trä.

Realkapital – Industri; maskiner.

Humankapital: Kunskap.

2. Marknadsekonomin styrs av marknadskrafterna, förklara hur det fungerar. Vad är perfekt konkurrens?

Utbud och efterfrågan. Utbud ofta > efterfrågan.

Perfekt konkurrens: utbud = efterfrågor.

3. I en planekonomi finns det inga marknadskrafter som styr priset utan det är staten som bestämmer. Förklara hur det går till.

Bestämmer vad, hur mycket, 5 år i taget.

Nackdel: Dålig utveckling.

Fördel: Låg / ingen arbetskraft.

4. Ge exempel på hur staten bestämmer över människor i Sverige, ge också exempel på fri företagsamhet.

Skatt – ingen insyn, ingen kontroll.

Fri företagsamhet: inom de flesta branscher, dock ej alla.

Monopol: Apotek, Systembolaget.

5. BNP mäter värdet av ett lands produktion för konsumtion, investeringar och export. Vad är konsumtion?

Förbrukning.

6. Vad är försäljningsbalansen? Hur ser förhållandet mellan Sveriges titaka BNP, import och export? Är Sverige beroende av internationell handel?

Sverige är beroende av handel med utlandet.

Handelsöverskott -> positiv €, $, yen.

BNP minus under hösten 2008, än sämre nu pga lågkonjukturens finanskris. Mer import än export. Företag varslar, inkomsten faller, med det BNP (-5%).

7. Vad är inflation? Vad händer i ett land när inflation uppstår?

Prishöjningar leder till valutaförsvagning.

8. Hur arbetar Sverige för att motverka inflationen?

Riksbanken mål, 2 % inflationen.