Jag gillar kärnkraft. Eller?

Avsky mig inte nu genast. Lyssna på vad jag har att säga.

Hatet mot kärnkraft växte enormt efter olyckan vid Tjernobyl. Det växte igen nu alldeles nyligen vid olyckan vid Fukushima. Men vad är det som gör kärnkraft otolerabelt?

Kärnkraft innebär alldeles för många dödsfall och skador?

Nej. Kärnkraft innebär ytterst få dödsfall och skador. Hittills tros två personer ha dött av kärnkraftsolyckan i Fukushima, två personer som försvunnit efter en explosion. Samtidigt har minst 10 000 dött på grund av andra aspekter av tsunamin och jordbävningen – fallande objekt, drunkning och så vidare. Jag har googlat runt för att försöka hitta bra siffror på hur många som årligen dör av kärnkraft jämfört med andra energiformer, men jag har haft svårt att hitta vettiga siffror. Siffrorna varierar enormt från land till land, och beroende på vem som säger vad är det svårt att avgöra vad som är sant och vad som är propaganda. Ingen människa verkar ha dött av kärnavfall – säkerheten kring detta är helt enkelt enorm. Däremot har människor både skadats allvarligt och dött av forskningen kring det och de olyckor som skett, men ingen har dött av forskningen på många, många år sedan vi insett allvaret i säkerheten kring kärnforskning. Samtidigt sker olyckor, ja, och det går inte att förneka. Men let’s face the facts.

Fukushima slogs av en tsunami och en jordbävning. Samtidigt.

Är detta korrekta omständigheter? Knappast. Samtidigt argumenterar vissa att de självklart skulle ha tänkt på det. Det gjorde de. Fukushimas arkitektur är helt enastående, helt förbluffande fantastisk. Att kraftverket inte är jämnat med marken är ett mirakel. Vem hade väntat sig en sådan katastrof som denna? Dessa typer av katastrofer kommer alltid att kunna hända, det förnekar ingen – frågan är snarare vad oddsen är att någon dör av en sådan katastrof jämfört med att de dör av exempelvis vindkraft eller, än värre, fossilbränsle. Det är lätt att avsky kärnkraft, men tänk efter innan du gör någonting förhastat. Kärnkraft kan låta oerhört läskigt och farligt, men vad är alternativet?

Sveriges elproduktion 1970 - 2009. Källa: Energimyndigheten. Klicka för förstorad bild.

Vi kan inte avskaffa kärnkraft bara sådär

Självklart är det inte bra att ha en elproduktion som kan innebära en världsomfattande katastrof hur som helst. Det tycker inte jag heller. Men vad är alternativet?

Enligt data från Energimyndigheten (pdf) motsvarar kärnkraften ungefär hälften av Sveriges elproduktion. Andra hälften är vattenkraft (i grafiken t. h. går vattenkraft och vindkraft ihop 1996, men ni ser också att vindkraften är en minimal del av detta).

Den enda chansen att radera ut all kärnkraft den närmsta tiden är att ersätta den med vattenkraft eller fossila bränslen. Vindkraft och solkraft är bägge otroligt praktiska, eviga energikällor, men våra system för detta år 2010 är helt klart primitiva. Det skulle krävas enorma mängder av det ena eller det andra för att väga upp den minsta ytterligare procenten, vilket skulle innebära fruktansvärda kostnader. Vissa resonerar nu att vi behöver betala ett pris för säkerheten och för att rädda världen från förstörelse, men svaret är inte en ekonomisk kollaps. Priset är inte så högt att vi kan betala den bara vi offrar lite. Priset är så högt att vi omöjligen kan betala det. Någonsin. Det vi måste göra är att fortsätta forska i alternativa energikällor som vind- och solkraft, och hoppas nå ett genombrott. Utveckling går framåt, om än för långsamt, men vi får inte ta dessa källor som för positiva och slänga ut dem innan vi kan få dem bättre. Så alternativen som kvarstår är fossila bränslen och vattenkraft.

Fossila bränslen vill vi till varje pris undvika för att a) motverka den globala uppvärmningen, och b) slippa bli beroende av andra länder. Så vattenkraft?

Vattenkraft är bra. Till en viss del. Men vattenkraft innebär också en enorm miljöförstöring när produktionen går hand i hand med förstörandet av naturliga dammar och habitat hos tusentals arter av fiskar, insekter och landdjur. Att dubbla Sveriges tillverkning av vattenkraft så plötsligt skulle innebära en förödande effekt på Sveriges miljö, och det skulle innebära fruktansvärda kostnader jämförbara med de av vind- eller solkraft. Det finns en möjlighet att låta vattenkraften ta över 100 % i framtiden, om vi når högre grad av effektivitet, men idag är det helt enkelt inte möjligt.

Sammanfattning

Det finns enorma risker med kärnkraft, och i slutändan är det inte bra att vara beroende av det, inte om vi har ett val. Men idag har vi inget val. Vi kan välja fyra vägar att gå:

  1. Välja vindkraft eller solkraft och falla in i en ny ekonomisk depression som kastar tillbaka Sverige till Stenåldern.
  2. Välja vattenkraft och stå ansvariga för förstörandet av tusentals naturliga dammar och floder, samt utrotandet av många djurarter.
  3. Välja fossila bränslen och stå ansvariga för Jordens förintelse.
  4. Välja kärnkraft och riskera ett par döda i en olycka var trettionde år, alternativt satsa mer pengar på utvecklandet och sluta få olyckor alls.

Jag tror jag väljer kärnkraft. Fast jag är inte helt säker.

Naturkunskap: Instuderingsfrågor

Diverse frågor och svar angående naturkunskap. 

Förklara begreppet ekologi.Ekologi är den vetenskap som beskriver samspelet mellan levande organismer och dess miljöer, till exempel hur de påverkas av överlevnadsfaktorer såsom näringstillgång, ljus, syre, naturliga fiender med mera. Kort sagt kan man säga att ekologi är vetenskapen om hur naturen fungerar utan människans inblandning.

Förklara begreppet art.Djur och växter brukar delas in i arter, det vill säga efter sina genetiska besläktningar. Oerhört många mindre arter är även besläktade med varandra så att man kan se stora likheter mellan till exempel hund och varg, även om de inte är av samma art.

Ge exempel på ekosystem i din närmiljö.Ett exempel på ett ekosystem bara hundra meter från mitt hem är ett närbeläget träsk i början av en mindre skog, där människan i princip aldrig träder sin fot. Träsket kryllar av grodor, insekter, ödlor och växter, och det är ett tydligt kretslopp där man äter eller äts. Grodorna och ödlorna lever till exempel på insekterna som själva bland annat tar varandra, eller små kryp vid vattennivån. Allt går nedåt i ett kretslopp där de minsta är näst intill osynliga, ett kretslopp av vad som verkar som hundratals arter.

Fotosyntesen är en kemisk process. Hur går det till? Varför kan man kalla det ett kretslopp?Fotosyntes är när växter med hjälp av färgämnet klorofyll och solenergi omvandlar koldioxid, som tas upp ur luften, till socker och syre. Det som skapas används antingen till tillväxt för plantan, eller som lagring – anledningen till varför vissa växter smakar sött. Syret som släpps ut efter processen andas bland annat av djur och blir åter till koldioxid, som åter igen tas upp och görs om till syre. Att detta återvinns om och om igen är vad som gör fotosyntes till ett kretslopp.

Vilka är producenterna, konsumenterna och nedbrytarna i fotosyntesen?Växterna som byggs starkare av energin är producenterna, djuren som äter dem (och även de som i andra ledet äter de djuren) är konsumenterna. När dessa dött tar nedbrytarna hand om resterna. De omvandlas då till koldioxid, vatten och växtnäringsämnen. Nedbrytarna är exempelvis bakterier, insektslarver, svampar, gråsuggor, spindlar och daggmaskar.

Förklara begreppet kolets kretslopp. Vad heter det med ett annat ord?Allt känt levande består bland annat av kol, som tas upp av växter i fotosyntesen i form av koldioxid, som då omvandlas till kolhydrater och syre. Koldioxid återförs igen genom bland annat djurens utandning, och när nedbrytarna tar hand om rester från döda. Sedan industrialismen har människan påverkar utsläppen av koldioxid grovt då förbränningen av organiska ämnen (i detta fall exempelvis kol, petroleum och naturgas) släpper ut enorma mängder koldioxid.

Eftersom allt är ett så kallat kretslopp så borde det ju vara okej att förbränna fossila bränslen. Är det det? I annat fall varför inte?Det är inte okej. Då jorden som sagt är ett kretslopp är det omöjligt att förinta någonting. Allt som ”förbrukas” återkommer, ingenting försvinner komplett. När människan gräver upp till exempel naturgas och förbränner det bildas koldioxid som aldrig kommer försvinna. Självklart fanns det även innan, men då djupt nere i jorden och hade ingen möjlighet att skada miljön. Se det som att släppa ut ett oövervinnerligt monster från dess igenstängda håla.

Beskriv hur en näringsväv fungerar.En näringsväv är i princip en näringskedja, vem som äter vem i en lång kedja med producenterna längst ned och toppkonsumenterna högst upp. En näringsväv visar hur olika gifter och näringsämnen sprids i djurriket genom att visa vem som hade det först och hur det spreds genom att djuret åts av ett annat.

Vad menas med att ett ämne är ett miljögift?Miljögifter är ämnen som inte passar in i ekosystemet och förstör för växter eller organismer när de sprids. Miljögifter är ofta väldigt stabila, vilket innebär att det tar lång tid för dem att brytas isär. Miljögifter kan vara antingen organiska (uppbyggda av kol) eller oorganiska, och kan antingen vara naturliga eller konstgjorda, skapta av människan.

Hur påverkas toppkonsumenterna i en näringsväv när det är miljögifter inblandat?Även om bara ett djur i en näringsväv åtar sig ett miljögift, påverkas enkelt många andra i näringsväven. Exempel: Om djuret – i detta fall kan vi ta exemplet en insekt – blir uppäten av en fisk överförs giftet till denne. När fisken i sin tur äts av en större fisk, som kanske är toppkonsumenten i kedjan, överförs miljögiftet dit.

Vilken betydelse har fjällämlarna i den svenska naturen?Fjällämlar är ett bra exempel på ett bytesdjur som rovdjur är ytterst beroende av. Om det finns väldigt få fjällämlar skulle färre rovdjur få mat och de skulle inte kunna föröka sig lika mycket. Med andra ord sjunker antalet rovdjur med antalet fjällämlar, och likaså ökar de tillsammans med. Vår naturs mångfald är med andra ord ytterst beroende av fjällämlar.

Vilka faktorer avgör antalet individer i ett ekosystem?Mängd föda (växter, bytesdjur, vatten med mera), organiska fiender (rovdjur), miljögifter, klimat (om det är en ovanligt kall vinter exempelvis). Människan kan också vara en viktig faktor – om det är jaktsäsong, om människan söker nya boplatser och måste undanröja skog för detta, etcetera.